Handelsbetingelser

Mertalbum.dk
Hovedvejen 3D
2600 glostrup
TLF: +4531334767
CVR: 33905084

Betaling

Mertalbum.dk modtager online betalinger med; Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alt salg er netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. Såfremt aftalte betalingsbetingelser overskrides, forfalder alle udestående fordringer straks til betaling. Såfremt der ikke betales netto kontant, men f.eks. afdragsvis, abonnement eller lignende vil en overskridelse af betalingsfristen eller misligholdes af kontrakten medføre, at hele restgælden eller kontraktværdien straks er forfalden til betaling. Hvis betalingsfristen overskrides, har sælger ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,-. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

ViaBill

Du kan vælge at benytte ViaBill, når du handler via os. Info om Viabill

Klarna

Du kan gratis vælge at handle med Klarna, når du handler via os. Info om Klarna

Mertalbum.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Mertalbum.dk’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 14-21 da det er efter special bestilling.

Leverings område: Vi leverer kun varer indenfor Danmark lige pt..

Mertalbum.dk afsender varer med følgende: GLS – Pakkeshop

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Mertalbum forbeholder sig ret til at dellevere og delfakturere. Leveringstidspunktet er det tidspunkt hvor alle de produkter, der er angivet i ordrebekræftelsen, er leveret. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail info@mertalbum.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Mertalbum.dk at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Såfremt det leverede er behæftet med fejl og mangler, skal køber uopholdeligt underrette Mertalbum skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse. I modsat fald fortabes retten til at gøre pågældende forhold gældende. Se i øvrigt garantibestemmelser.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Mertalbum.dk i rimelig tid efter varens modtagelse. Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Mertalbum.dk dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Mertalbum.dk
Hovedvejen 3D
2600 Glostrup
TLF: +4531334767

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Returnering:

Returnering skal ske vores protal https://return.shipmondo.com/mertalbum

Garantibestemmelser

Mertalbum er forpligtet til at afhjælpe fejl i det leverede produkt i 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet i den skriftlige aftale mellem parterne. Såfremt der er tale om udvikling af software vil fejl, som er meldt til Mertalbum inden 30 dage efter leveringstidspunktet blive rettet uden unødigt ophold. Fejl der er meldt til Mertalbum senere end 30 dage vil blive rettet for købers regning, medmindre andet er angivet i den skriftlige aftale mellem parterne. Ændrer kunden, uden Mertalbum’ skriftlige accept, i systemer, software, opsætning eller dokumentation, bortfalder samtlige garantier med øjeblikkeligt varsel. Garanti på Hardware påhviler den enkelte producent og er Mertalbum uvedkommende.

Ansvar

Mertalbum’ ansvar i tilfælde af fejl fra Mertalbum’ side begrænses til afhjælpning af disse fejl. Mertalbum kan i intet tilfælde belastes for købers driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer. Må køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af Mertalbum’ forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles Mertalbum, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre Mertalbum ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået. Mertalbum’ direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligholdelse af en indgået ordre dækkes af køber. Mertalbum påtager sig intet ansvar for lovligheden af de aftalte ydelser, f.eks. for indhold på hjemmesider, herunder om dette strider mod andres/tredjemands rettigheder og lignende.

Tavshedspligt

Hver af parterne og disses personale skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med samarbejdet omhandlede leverancer, tjenesteydelser m.v. Dog kan Mertalbum i sit salgsarbejde benytte sig af den anden part som reference uden yderligere aftale.

Tvister

Enhver uoverensstemmelse afgøres endelig og med bindende virkning efter dansk rets regler ved domstolene i København. Der opretholdes fuld gensidig fortrolighed mellem parterne omkring uoverensstemmelser og tvistigheder

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Mertalbum.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Mertalbum.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Mertalbum.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Mertalbum.dk er: Mertalbum

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Mertalbum.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@mertalbum.dk.

Cookies
På https://www.mertalbum.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.mertalbum.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Mertalbum.dk’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: info@mertalbum.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato